Regie: Tsai Ming-liang

  • Tsai Ming-liang | 

    1994

    ★★★★☆☆